Huskeliste før nyttår for lokallaget

Huskeliste før nyttår for lokallaget

hva skal jeg huske før nyttår? Hva må være på plass? Vi hjelper hverandre med å huske alt før nyttår

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NDc5OTMxNGUtNTczNS00ZGUwLWFhMDMtZTVjNWY2Njk4MGM0%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227cf2e543-7a93-46e8-96aa-58b5a9b0d618%22%2c%22Oid%22%3a%22c04737c7-5ebe-481b-a738-5f2f9cf4814b%22%7d