Jeg er ny lokallagsleder - hva nå?

Jeg er ny lokallagsleder - hva nå?

Tips og råd rundt dette med frister og rapporter og andre ting som kan være greit å vite som lokallagsleder

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NTlkODVlMDgtYWE2Zi00ZjU5LTliZGEtZWYyNjQxYTAyYWM4%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%227cf2e543-7a93-46e8-96aa-58b5a9b0d618%22%2c%22Oid%22%3a%22c04737c7-5ebe-481b-a738-5f2f9cf4814b%22%7d